18 February 2010

Totul despre DXCC
PARTEA A III-a

Traducere, adaptare rezumativă şi postare de
cu aprobarea lui Wilfred G. Moore, NC1L,
managerul diplomelor DXCC, pe baza saitului
ARRL.


QSL-URI
Cu excepţia cazurilor în care se aplică regulile de la Secţiunea IV, solicitanţii trebuie să prezinte ARRL-ului dovezi scrise (cărţi de confirmare QSL) pentru toate validările DXCC dorite. Fotocopiile şi confirmările transmise electronic (inclusiv dar nu limitat la faxuri, telexuri şi telegrame) nu sunt actualmente acceptabile în scopuri DXCC. Se vor accepta confirmări electronice atunci când se vor adopta proceduri în acest sens.

Este necesară întrebuinţarea formularelor de cerere actuale sau ale unor facsimile absolut identice (de exemplu reproduse de un program de computer). Aceste formulare trebuie să conţină lista indicativelor, data, banda, modul şi denumirea entităţii DXCC. Materialele complete pentru cereri se pot obţine de la sediul central ARRL. La prima cerere trebuie să se prezinte confirmări pentru 100 sau mai multe entităţi diferite DXCC.
QSL-urile prezentate în plicurile în care au fost primite sau în albume vor fi returnate solicitantului pe cheltuiala acestuia, fără a fi procesate.
Lista ARRL DXCC se bazează pe Criteriul listei DXCC.
Datele confirmărilor trebuie să conţină indicativele ambelor staţii, denumirea entităţii DXCC, astfel cum apare ea în Lista DXCC, modul de lucru, data, ora şi banda. Cu excepţia cazurilor prezentate la Regula 1 legăturile cross-mode nu sunt permise pentru validare. Confirmările care nu conţin toate informaţiile cerute pot fi respinse.

STICKERELE ADIŢIONALE (endorsement stickers) aplicabile pe certificate sau insigne se vor acorda pe baza unor validări DXCC prezentate ulterior cererii iniţiale. Pentru diplomele DXCC Mixed, Phone, CW, RTTY, 40, 30, 20, 17, 15, 12 şi 10 metri stickerele se acordă în multipli exacţi de câte 50, de ex. 150, 200, etc. pentru validări între 100 şi 250 de entităţi; în multipli de câte 25 între 250 şi 300 de entităţi, şi în multipli de câte 5 peste 300 de entităţi.
Pentru diplomele 160 Meter, 80 Meter, 6 Meter, 2 Meter şi Satellite DXCC stickerele se acordă în multipli exacţi de câte 25 începând cu 100 de entităţi; în multipli de câte 10 peste 200 de entităţi şi în multipli de câte 5 între 250 şi 300 de entităţi. Confirmările pentru validări pot fi prezentate în orice număr, dar stickerele se acordă numai după ce un nou nivel de validare a fost atins.

TAXELE DIPLOMELOR DXCC
în vigoare de la 1 iulie 2006
(valabile pentru solicitanţii din afara S.U.A.)
TAXE DE CERERE
Categoria -Taxa
Prima diplomă DXCC(include certificat şi insignă) $22.00
Taxă cerere de bază (prima cerere dintr-un an calendaristic) $22.00
A doua cerere şi cele ulterioare (în fiecare an) $32.00
Certificate noi $12.00
Taxă adiţională pt. verificare QSL-uri cu ocazia unor Convenţii (de ex. Dayton, Friedrichshafen) $7.00
Taxă adiţională pt. verificare QSL-uri la sediul central al ARRL $9.00
Notă: Taxa este valabilă pentru cel mult 120 de validări. Fiecare validare în plus se taxează cu $0,15. Taxele nu includ cheltuielile poştale.
PLACHETE
Categoria - Taxa
#1 Honor Roll $55.00 plus taxe poştale
Honor Roll $40.00 plus taxe poştale
5 benzi DXCC $40.00 plus taxe poştale
DXCC Challenge $79.00 plus taxe poştale
ALTE ARTICOLE DXCC
De la redactarea acestui articol taxele au fost actualizate. Contactaţi biroul DXCC sau pe YO4PX pentru aflarea noilor taxe!

Cu excepţia primei cereri DXCC insignele nu sunt incluse împreună cu plăcile şi certificatele.
Atenţie: aceste taxe NU au fost actualizate. Aflaţi noile taxe de la biroul DXCC!
TAXELE POŞTALE
Pentru returnarea cărţilor de confirmare de la Biroul DXCC la solicitant trebuie achitate taxele poştale aferente, care se calculează în funcţie de greutate şi categoria de expediere aleasă. (Există şi posibilitatea de a se renunţa la reprimirea QSL-urilor, pentru care situaţie materialului expediat trebuie să i se anexeze o cerere-declaraţie în acest sens).
Se recomandă ca la prima trimitere să se expedieze confirmări din 105 entităţi, pentru eventualitatea că nu toate confirmările au fost validate de DXCC.
Bill Moore, NC1L, managerul DXCC îmi atrage atenţia că la calcularea tarifului trebuie să se ţină seama de faptul că la returnare pachetul este ceva mai greu decât la expediere (ambalajul super-rezistent).
AUTORIZĂRI
Toate legăturile trebuie efectuate cu staţii de radioamator care lucrează în benzile autorizate de radioamator sau cu alte staţii care deţin licenţă şi autorizaţie să contacteze radioamatori. Legăturile realizate prin sisteme de "repetoare" sau alte metode de retransmitere (altele decât sateliţii pentru Satellite DXCC) nu sunt valabile pentru validare DXCC.
Orice operaţiune de radioamatorism trebuie să se desfăşoare numai cu aprobarea şi cunoştinţa deplină a oficialităţilor administrative competente. În ţările în care amatorii sunt autorizaţi în circumstanţe obişnuite se poate solicita validarea numai pentru staţii care folosesc indicative uzuale alocate de guvernul ţării respective sau indicative portabile (de ex. YO/F6AJA - nota trad.), în cazul în care există o convenţie de reciprocitate, sau atunci când guvernul-oaspete a autorizat operaţiunea în portabil. Fără prezentarea unei documentaţii prin care s-a autorizat operarea unei staţii de radioamator nu se va acorda validarea pentru legături cu staţii aflate în nici o ţară care în mod temporar sau permanent a sistat operaţiunile de radioamator prin hotărâre politică sau guvernamentală, deşi anterior autorizaţiile fuseseră eliberate în manieră obişnuită. Validarea se va acorda totuşi atunci când există dovezi corespunzătoare privind o autorizare emisă de autorităţile competente, în ciuda faptului că eliberarea unei astfel de autorizaţii a fost interzisă anterior sau ulterior printr-o hotărâre sau politică guvernamentală.
Toate staţiile contactate trebuie să fie "staţii terestre". Legăturile cu vase şi bărci, ancorate sau în curs de deplasare pe mare nu pot fi validate. Pentru scopurile acestor diplome punctele de operare prin telecomandă trebuie să fie şi ele terestre. Vasele-expoziţii aflate în permanenţă în docuri, cum ar fi Queen Mary şi alte vase istorice vor fi considerate ca fiind terestre.
Toate staţiile trebuie contactate din aceeaşi entitate DXCC. Locaţia unei staţii se defineşte ca fiind locaţia emiţătorului. Pentru scopurile acestor diplome punctele de operare prin telecomandă trebuie să fie situate în aceeaşi entitate DXCC cu emiţătorul şi receptorul.
Toate legăturile trebuie efectuate folosind indicativele alocate aceleiaşi staţii autorizate. Legăturile realizate de către un alt operator decât persoana autorizată trebuie să fie efectuate de la o staţie aflată în proprietatea persoanei autorizate, care este în mod obişnuit operată de către aceasta şi trebuie să se conformeze reglementărilor în vigoare în domeniul autorizărilor. Legăturile pot fi efectuate de la o altă staţie, cu condiţia ca ele să fie realizate personal de persoana autorizată. Intenţia acestei reguli este aceea de a se evita validarea unor legături realizate pentru dumneavoastră de către un alt operator aflat într-o altă locaţie.
Puteţi combina confirmările obţinute pe mai multe indicative pentru o diplomă DXCC, cu condiţia ca prevederile regulii 3 de mai sus să fie îndeplinite. Legăturile efectuate de la o staţie de club folosindu-se indicativul clubului nu pot fi acceptate pentru validare la o diplomă individuală DXCC.
Toate confirmările trebuie prezentate exact în starea în care au fost primite de solicitant. Prezentarea unor confirmări modificate, falsificate sau invalidate în vreun alt fel poate duce la descalificarea solicitantului şi piederea oricăror drepturi la calitatea de membru al DXCC. Deciziile Comitetului de diplome ARRL privitoare la solicitări şi descalificări sunt definitive. Comitetul de diplome ARRL va decide de asemenea în ceea ce priveşte viitoarea eligibilitate a unui solicitant DXCC care a fost eliminat vreodată din program.

COMPORTAMENT, ASPECTE ETICE
Din partea tuturor radioamatorilor participanţi la programul DXCC se pretinde un comportament exemplar. Dovezi privind practici de operare intenţionat deranjante sau un comportament etic necorespunzător pot duce la descalificarea de la orice participare la program, pe baza deciziei Comitetului de diplome ARRL.
Acţiuni care pot duce la descalificare includ, dar nu se limitează, la:
a) prezentarea de confirmări falsificate sau modificate.
b) prezentarea unor documente falsificate sau modificate în încercarea de a valida o operaţiune.
c) participarea la activităţi care creează o impresie defavorabilă despre radioamatorism unor autorităţi guvernamentale. Astfel de activităţi includ încercări răuvoitoare de a cauza deranjarea sau invalidarea unei operaţiuni.
d) inechităţi flagrante în procedura de confirmare. Refuzul permanent de a emite QSL-uri în anumite circumstanţe poate duce la descalificare. Cu toate acestea reclamaţii referitoare la chestiuni băneşti legate de confirmările legăturilor nu vor fi în general luate în considerare.
Prin solicitarea sa sau prin prezentarea de documentaţii fiecare solicitant DXCC declară implicit că:
- a respectat toate reglementările guvernamentale pertinente privitoare la radioamatorism aflate în vigoare în ţara sau în ţările respective.
- a respectat toate regulile DXCC.
- recunoaşte Regulamentul DXCC.
- acceptă deciziile Comitetului de diplome DXCC.
Toţi solicitanţii DXCC (atât pentru noile diplome cât şi pentru validări adiţionale) trebuie să anexeze suficiente fonduri pentru a acoperi costul returnării QSL-urilor, pe calea poştală aleasă de ei. Fondurile trebuie să fie în dolari SUA, folosindu-se numerar, cec sau ordin de plată plătibil ARRL-ului sau număr de card de credit cu data expirării menţionată. Adresaţi orice corespondenţă pentru informaţii suplimentare la ARRL Headquarters, DXCC Desk, 225 Main St., Newington, CT 06111, USA.

FORMULARE DE CERERI
La adresa http://www.arrl.org/awards/dxcc/ a saitului ARRL se pot găsi şi descărca formulare de cereri pentru diplomele DXCC:
Cerere DXCC şi desfăşurător în format text
- idem - în format PDF
Cerere de articole DXCC în format text
- idem - în format PDF
Comandă pentru placheta/insigna Challenge în format text
- idem - în format PDF
Cerere pentru DXCC QRP în format text
- idem - în format PDF
Desfăşurător pentru DXCC QRP în format text
- idem - în format PDF
Cerere pentru DXCC Millenium în format PDF
Desfăşurător pentru DXCC Millenium în format PDF
Cererile în format PDF necesită Adobe Acrobat.
ADRESE DE CONTACT
Comitetul Consultativ DX (the ARRL DX Advisory Committee, prescurtat DXAC) aşteaptă comentariile şi sugestiile Dvs. pentru a îmbunătăţi programul DXCC. Adresaţi orice corespondenţă, inclusiv petiţii pentru noi includeri pe listele periodice, la ARRL Headquarters, DXAC, 225 Main St., Newington, CT 06111 USA. DXAC poate fi contactat prin e-mail prin biroul DXCC la adresa dxcc@arrl.org. Corespondenţa în chestiuni de rutină DXCC trebuie adresată la DXCC Desk sau prin e-mail la dxcc@arrl.org
Cu aceasta se încheie seria celor trei articole dedicate DXCC-ului. Sper că ele au contribuit la informarea Dumneavoastră şi v-au trezit interesul de a lucra DX în unde scurte, o modalitate captivantă de a practica radioamatorismul - chiar dacă nu veţi solicita diplomele prezentate. Pe bună dreptate spune Veteranul din povestirile lui Hugh Cassidy WA6AUD: "A lucra DX este o stare de spirit" şi "Pe un DX-man nu-l judeca după ce a lucrat, ci după felul său de a fi şi de a gândi".  DX IS! Succes!
(Traducere şi prezentare de YO4PX)

Articolul  «DXCC Online în acţiune» se găseşte la această adresă.

About Me

My photo
Constanţa, Constanta, Romania

ARHIVA ARTICOLELOR

free counters Stats Copyright©Francisc Grünberg. Toate drepturile rezervate. All rights reserved